Công ty CP Hạt Thép Không Gỉ Germany

Ad: R1215, Sai Dong Urban Area, Viet Hung, Long Bien, Ha Noi

Tel: 0904 555150 – 0911 418656

Email: congtyervinvietnam@gmail.com

Kho Hàng: Miền Bắc 383 Hùng Vương, Hai Phong City

Miền Nam: KCN Vĩnh Lộc – KCN Hố Nai.