Công ty CP Hạt Thép Không Gỉ Germany

Ad: R1215, Sai Dong Urban Area, Viet Hung, Long Bien, Ha Noi

Tel: 0904 555150 – 0911 418656

Email: congtyervinvietnam@gmail.com

Kho Hàng: Miền Bắc 383 Hùng Vương, Hai Phong Cit

Miền Nam: 662 Lê Văn Khương, Thới An,  Q12, HCM City.